Persoonsgegevens

 

PRIVACY VERKLARING

Gegevensbescherming en geheimhouding vormen een onderwerp waar wij zeer serieus mee omgaan. Wij voldoen aan de toepasselijke Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

ALGEMENE INFORMATIE

Hartelijk dank voor uw belangstelling voor de websites van Merck KGaA, Darmstadt, Duitsland, hierna "Merck".

Wij nemen gegevensbescherming en geheimhouding heel serieus en voldoen aan de toepasselijke nationale en Europese wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Daarom willen we u met deze verklaring informeren over de maatregelen die wij hebben getroffen om uw gegevens te beschermen , welke gegevens wij kunnen opslaan en hoe we die gebruiken.

WELK SOORT GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN HOE GEBRUIKEN WIJ DIE?
 

Gegevensverzameling door deze website

Telkens als een gebruiker de website bezoekt, stuurt de internetbrowser van de gebruiker voor technische doeleinden automatisch de volgende gegevens naar de webserver van Merck, zoals het IP-adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip van toegang, de naam en URL van het opgeroepen bestand, het volume van overgedragen gegevens, de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden, enz.), identificatiegegevens van de browser en het gebruikte besturingssysteem, de naam van de internetprovider van de gebruiker en de website waar vandaan toegang wordt verkregen.

Deze gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken (verbinding tot stand brengen), voor de beveiliging van het systeem en voor de technische administratie van de netwerkinfrastructuur. Een vergelijking met andere databases of een doorgifte aan derden, ook in gefragmenteerde vorm, vindt alleen plaats nadat het IP-adres van de betreffende computer geanonimiseerd is. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.  De gegevens die worden verzameld bij vrijwillig verstrekte informatie onder „Neem Contact Met Ons Op" worden uitsluitend gebruikt en verwerkt voor verwerking van uw verzoek en het uitvoeren van eventuele gevraagde diensten.

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies" (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om het gebruik van de site door de gebruikers te helpen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in beginsel doorgegeven aan en opgeslagen op een server van Google in de VS. Maar als u IP-anonimisering op deze website activeert, wordt uw IP-adres eerst ingekort door Google in een lidstaat van de Europese Unie of een staat die lid is van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server inde VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de activiteit op de website op te stellen en de websitebeheerder andere diensten te verstrekken die verband houden met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden via Google Analytics zal niet gecombineerd worden met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen op uw browser te kiezen; wij wijzen er wel op dat u dan misschien niet meer alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en installeren die beschikbaar is onder de volgende link: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op onderstaande link te klikken. Dan wordt er een opt-out-cookie ingesteld, dat voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan de website worden verzameld:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en  

Kijk voor meer informatie over gebruiks- en privacy voorwaarden op 
http://www.google.com/analytics/terms/en.html of 
https://www.google.com/intl/en/privacy.html.

Sociale media-plug-ins

Wij maken gebruik van sociale media-plug-ins van verschillende sociale netwerken (bijv. Facebook).  Met behulp van deze plug-ins kunt u content delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard gedeactiveerd en sturen daarom geen gegevens naar andere websites. Door te klikken op de knop "Delen" en dit te bevestigen met een klik op de knop "OK" kunt u de plug-ins activeren (de zogeheten twee-klik-oplossing).

Als deze plug-ins geactiveerd worden, maakt uw browser een directe verbinding aan met de servers van het betrokken sociale media netwerk zodra u de website van de beheerder bezoekt. De inhoud van de betreffende plug-in wordt vervolgens direct van het sociale media netwerk overgebracht naar uw browser en ingebed op de website.

Door de plug-ins in te bedden, ontvangt het sociale media netwerk de informatie dat u de betreffende pagina van de beheerder hebt bezocht. Als u ingelogd bent in het sociale media netwerk, kan dit het bezoek koppelen aan uw account. Als u interactie hebt met de plug-ins, wordt de informatie daarover rechtstreeks van uw browser naar het sociale media netwerk verzonden en daar opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale media netwerken, alsmede uw rechten en mogelijkheden wat betreft de bescherming van uw privacy, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingskennisgevingen van de betreffende netwerken.

Als u niet wilt dat sociale media netwerken via de website van de beheerder informatie over u verzamelen, dient u uit te loggen of de sociale media-plug-ins uit te zetten voordat u onze website bezoekt.

Zelfs als u niet ingelogd bent bij sociale media netwerken, kunnen websites met actieve sociale media-plug-ins nog gegevens naar deze netwerken verzenden. Met een actieve plug-in wordt bij elk bezoek aan de website een cookie met een identificator geplaatst. Aangezien uw browser dit cookie ongevraagd verzendt, telkens als u verbinding maakt met een netwerkserver, kan het netwerk dit cookie in principe gebruiken om een profiel aan te maken van de websites die worden bezocht door de gebruiker die bij het ID hoort. Het is dan ook mogelijk deze identificator later opnieuw aan een persoon toe te wijzen, bijvoorbeeld als u later op het sociale netwerk inlogt.

Meer informatie is te vinden in de privacy verklaringen van de sociale media platforms, onder deze links:

Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en YouTube, Instagram en Xing. Indien u het niet eens bent met de gegevensverzameling door deze platforms, kunt u de
plug-ins in uw browser deactiveren. Om te voorkomen dat er een verbinding wordt gemaakt met uw bestaande gebruikersprofiel op deze platforms, moet u van de volgende platforms uitloggen voordat u onze websites bezoekt:

De beheerder gebruikt de volgende plug-ins:

Facebook (geleverd door FacebookInc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 VS): U kunt het privacybeleid van Facebook hier vinden: 
https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info

Twitter (geleverd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS): U kunt het privacybeleid van Twitter hier vinden: 
https://twitter.com/privacy

LinkedIn (geleverd door LinkedIn Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS): U kunt het privacybeleid van LinkedIn hier vinden: 
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Google+ en YouTube (geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 VS): U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Instagram (geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS): U kunt het privacybeleid van Instagram hier vinden: 
https://help.instagram.com/155833707900388

Xing (geleverd door XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Duitsland): U kunt het privacybeleid van Xing hier vinden: 
https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Worden er andere persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen als u om bepaalde diensten vraagt en wij uw gegevens daarvoor nodig hebben, of als u ons vrijwillig uitdrukkelijk toestemming hebt verleend. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.  U kunt dit bijvoorbeeld doen door een registratieformulier in te vullen of door ons een e-mail te sturen, producten of diensten te bestellen, informatie aan ons te verstrekken, om materialen te verzoeken of u te registreren. Tenzij de wet anders vereist, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor u toestemming hebt verleend.

Gegevens binnen de context van onze klokkenluidersregeling (“SpeakUp-Line”) worden uitsluitend verwerkt voor het in behandeling nemen en opvolgen van meldingen die wij ontvangen. De juridische basis voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Voor bijzondere diensten zoals nieuwsbrieven, sweepstakes, enz. gelden de desbetreffende bijzondere gegevensbeschermingsbepalingen.

Worden mijn gegevens doorgegeven aan derden, bijv. overheidsinstanties?

Bij Merck ontvangen afdelingen binnen Merck uw gegevens voor zover dat vereist is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Sommige gegevens moeten bekend worden gemaakt, onder gelding van strikte contractuele en wettelijke vereisten:

Op grond van een wettelijke verplichting:

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht gegevens door te geven aan een overheidsinstantie die daarom verzoekt. In geval van een rechterlijke uitspraak zijn wij op grond van § 101 van de Duitse auteurswet verplicht eigenaren van auteursrechten en aanverwante rechten informatie te geven over klanten die naar verluidt auteursrechtelijk beschermde werken hebben aangeboden op internetsites voor bestandsuitwisseling. In die gevallen bevat onze informatie de gebruikers-ID van een IP-adres dat op het  betreffende tijdstip is toegekend en indien bekend de naam en het adres van de klant.

In andere gevallen zullen persoonsgegevens uitsluitend aan overheidsinstellingen worden doorgegeven in het kader van verplichte nationale wetgeving of als bekendmaking noodzakelijk is voor (straf)rechtelijke vervolging in geval van aanvallen op de netwerkinfrastructuur. De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder c), van de VG of § 24 lid 2 nr. 1 van de Duitse gegevensbeschermingswet.

Aan externe dienstverleners voor gegevensverwerking:

Wanneer dienstverleners toegang krijgen tot de persoonsgegevens van onze klanten, gebeurt dat gewoonlijk in het kader van een zogenoemde verwerking van persoonsgegevens in opdracht. De wet voorziet daar nadrukkelijk in. In dit geval blijft Merck verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens; daarnaast kan ook de verwerker verantwoordelijk zijn. De dienstverlener werkt precies volgens onze instructies. Wij zien daarop toe door middel van strenge contractuele voorschriften, technische en organisatorische maatregelen en aanvullende controles.

Merck werkt met dienstverleners als verwerkers. Dit zijn ondernemingen van de Merck Group en dienstverleners voor IT-diensten (bijv. voor technisch-administratieve taken en voor gebruiksanalyses), telecommunicatie, adviesdiensten, en verkoop en marketing. De gegevensbeschermingsregels voor aan instructies gebonden verwerking van persoonsgegevens in opdracht worden gerespecteerd.

Voor ondernemingen van de Merck Group:

Merck kan uw persoonsgegevens doorgeven aan ondernemingen van de Merck Group in het kader van een zakelijke relatie met u of voor gerechtvaardigde belangen. Indien gegevens worden doorgegeven aan het buitenland, blijven ze binnen de EU of de EER of in een land dat, volgens het besluit van de Europese Commissie, een passend beschermingsniveau waarborgt. In geval van gegevensdoorgiften aan ondernemingen van de Merck Group die in andere landen gevestigd zijn, draagt Merck er door middel van garanties zorg voor dat de onderneming van de Merck Group die de gegevens importeert gehouden is aan een passend niveau van gegevensbescherming. Daarnaast geven wij geen gegevens door aan derde partijen, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt verleend, de doorgifte duidelijk  noodzakelijk is voor het verstrekken van een aanbod of dienst waar u om hebt verzocht, of als dit wettelijk verplicht is. Wij hebben evenmin de bedoeling om uw gegevens door te geven aan een derde land of internationale organisatie.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren gegevens zolang dit wettelijk vereist is of nodig is voor het verlenen van de door u gevraagde dienst, of zolang dit is overeengekomen in een toestemmingsverklaring.

Heb ik het recht op inzage in en rectificatie van mijn opgeslagen gegevens?

Welke andere rechten heb ik wat betreft mijn opgeslagen gegevens?

U kunt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming op elk moment en kosteloos vragen om inzage in de omvang, herkomst en ontvangers van de opgeslagen gegevens en het doel van de opslag; daarnaast heeft u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdracht van uw persoonsgegevens. Wij wijzen erop dat u het recht heeft om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit.

Kan ik mijn toestemming voor het gebruik van mijn gegevens intrekken?

U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens op elk moment in te trekken. Stuur daarvoor een e-mail naar service@merckgroup.com of een

brief naar het volgende adres:

Merck KGaA | Frankfurter Str. 250 | 64293 Darmstadt | Germany

De gegevensverwerking die op grond van uw toestemming heeft plaatsgevonden voordat u uw toestemming heeft ingetrokken, blijft wel rechtmatig.

Bij wie kan ik terecht met vragen over gegevensbescherming?

Met vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de Group Data Protection Officer van Merck KGaA:

Merck KGaA
Group Data Protection Officer
Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt
privacy@merckgroup.com
 __ 

Hoe lang is deze gegevensbeschermingsverklaring geldig?

Deze privacy verklaring is actueel en dateert van 25 mei 2018. Wij behouden ons het recht voor deze verklaring op elk moment te wijzigen, met name om deze aan te passen aan verdere ontwikkelingen van de website of de invoering van nieuwe technologieën.
 

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?
 

Wij gebruiken cookies op onze website. Als u geen gebruik wilt maken  van onze cookies, vindt u in de helpfunctie van uw browser hoe u uw browser zodanig kunt instellen dat er geen nieuwe cookies worden geaccepteerd of dat bestaande cookies worden verwijderd. Daar leest u ook hoe u kunt zorgen dat uw browser alle nieuwe cookies weigert of hoe u kunt instellen dat u een melding ontvangt van nieuwe cookies.

De juridische grondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, waarbij de autorisatie voor Merck enerzijds voortvloeit uit het feit dat Merck een belang heeft bij het evalueren van de websitegegevens om de website te kunnen optimaliseren en anderzijds uit het feit dat een betrokken persoon op het moment dat de persoonsgegevens worden verzameld en gezien de omstandigheden waarin dat gebeurt (met name met de bovengenoemde maatregelen) in redelijkheid kan verwachten dat deze mogelijk voor dit doel worden verwerkt.